< p>

HOOFDKANTOOR

Conservator Beheer B.V.
Geyssendorfferweg 75

3088 GJ Rotterdam

088 655 80 00

VERSTUUR EEN BERICHT

Naam

E-mail

Onderwerp

Bericht

[recaptcha]

OVERIGE VESTIGINGEN

Conservator S.I.O. B.V. (vestiging Nieuw-Vennep)
Noorderdreef 64
2153 LL Nieuw-Vennep

088 655 80 00

In geval van calamiteiten 24/7 bel: 088 655 80 20

Conservator S.I.O. B.V. (vestiging Klundert)
Fazantweg 1
4791 RR Klundert

088 655 80 00

In geval van calamiteiten 24/7 bel: 088 655 80 40

INTERNATIONAAL

Vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht voert Conservator projecten uit in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland.

Conservator respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van haar diensten en producten. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe er met uw persoonsgegevens omgegaan wordt.

Waar in deze privacyverklaring over Conservator wordt gesproken, worden ondergenoemde Conservator-bedrijven bedoelt:

 • Conservator Beheer B.V. (KvK-nummer 24143961)
 • Conservator S.I.O. B.V. (KvK-nummer 24143962)
 • Conservator Zuid B.V. (KvK-nummer 23086565)

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Conservator, gevestigd te Barendrecht (2992 LA) aan de Bijdorp-oost 1 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer, maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze dienstverlening, deze gegevens worden door u zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant, (potentiële) leverancier of andere zakelijke relatie van ons bent, of omdat u zelf gegevens aan ons verstrekt.

Hiernavolgend vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie/Afdeling
 • Bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u via correspondentie of telefonisch aan ons hebt verstrekt

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

 • Het opstellen en toesturen, of opvragen, van een offerte of andere informatie.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • U te kunnen bellen, aanschrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Voor de verbetering van onze dienstverlening en voor dat doel maken van analyses en rapportages over meldingen, vragen en klachten.
 • Voor de beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten m.b.t. onze dienstverlening.
 • Verzenden van een nieuwsbrief, reclame of andere publicatie.
 • In het geval we er wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Conservator ervoor dat we verschillende passende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Conservator maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Conservator heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Beheer website

De website www.conservatorgroup.com staat onder beheer van Conservator Beheer BV. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • Conservator zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken

 • Conservator maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 • Conservator maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website en dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.
 • Naast de functionele en analytische cookies die Conservator plaatst, worden er ook cookies van derden geplaatst. Deze zogenaamde third-party cookies komen terecht op een website als de website plugins van derden gebruikt. Op onze website worden third-party cookies bijvoorbeeld geplaatst door de social share buttons; hiermee kunt u bepaalde inhoud delen met anderen door te klikken op een icoontje van bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Of YouTube en Vimeo; dit zijn de videospelers die wij gebruiken. Deze third-party cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Conservator verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Conservator bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Conservator van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst.

Beveiliging

Conservator draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Privacy contactpersoon

Conservator heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen Functionaris Gegevensbescherming/Privacy Officer te benoemen, maar heeft een Privacy contactpersoon aangewezen. Deze functie wordt vervuld door mevrouw C. Karel, en is te bereiken via het e-mailadres privacy@conservatorgroup.com.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Conservator vindt het belangrijk om tevreden klanten en zakelijke relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer

Conservator is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder haar zakelijke relaties, of bezoekers van haar website, daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@conservatorgroup.com of bellen met 088 – 655 80 00. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy contactpersoon, mevrouw D.V. Holtappel via privacy@conservatorgroup.com.

Zoeken